Statut

Spis treści

Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 64
Zmiany statutu uchwala Walne Zebranie Delegatów Oddziałów kwalifikowaną większością 2/3 ( dwóch trzecich ) głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy wybranych delegatów

§ 65
1.Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje osobno w tym celu zwołane Walne Zebranie Delegatów Oddziałów kwalifikowaną większością 3/4
(trzech czwartych) głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy wybranych delegatów.

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi sposób przeprowadzenia jego likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
3. Likwidatorami Stowarzyszenia są Prezes i Skarbnik, chyba że uchwała podjęta przez Walne Zebranie Delegatów Oddziałów, na którym podjęto uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, wskaże jako likwidatorów inne osoby/osobę.

§ 66
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.
XXXVI Walne Zebranie Delegatów Oddziałów przyjęło jednolity tekst regulaminu Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki