Statut

Spis treści

 

WŁADZE ODDZIAŁOWE

§ 48
1. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:
1/ z głosem stanowiącym – członkowie ( zwyczajni) Stowarzyszenia z terenu działania Oddziału,
2/ z głosem doradczym – członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia,
3/ z głosem doradczym – zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zebranie Członków Oddziału członkowie honorowi i wspierający z terenu działania Oddziału,
3. Postanowienia ust. 2 pkt 2 nie wyłącza prawa osób w nim wymienionych do głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Członków Oddziału jeżeli należą oni do tego Oddziału.

§ 49
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1/ określenie programów działania Oddziału oraz sposobów ich wykonania,
2/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Oddziału absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
3/ wybór i odwołanie przed upływem kadencji Prezesa Oddziału oraz członków Zarządu Oddziału, członków Komisji Rewizyjnej Oddziału
4/ wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów Oddziałów,
5/ rozpatrywanie wszelkich spraw postawionych w porządku obrad przez Zarząd Oddziału lub zgłoszonych w trybie § 53 ust. 2 przez Komisję Rewizyjną Oddziału, członków Oddziału, Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną.

§ 50
1.Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału odbywa się raz w roku, w terminie nie późniejszym niż do końca pierwszego kwartału.
2.Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziałów ma charakter sprawozdawczy i jest poświęcone w szczególności sprawom wymienionym w §49 pkt 1,2,3,4 oraz innym postawionym na porządku obrad.
3.Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, a w przypadku nie zwołania go przez Zarząd Oddziału w wyżej wskazanym terminie prawo zwołania przysługuje Komisji Rewizyjnej Oddziału lub Zarządowi Głównemu.

§ 51
1.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału lub min. 1/4 członków ( zwyczajnych, honorowych ) Oddziału lub na żądanie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału, Zarząd Oddziału ma obowiązek zwołaćw terminie 14 dni , licząc od dnia zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w przewidzianym terminie, prawo zwołania przysługuje organom wskazanym w ust.1

§ 52
1.O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału organ je zwołujący ma obowiązek zawiadomić osoby i podmioty wskazane w § 49 ust.2 listami poleconymi wysłanymi min. na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków Oddziału.
2.Komisja Rewizyjna Oddziału, członkowie ( zwyczajni i honorowi ) w liczbie min. 10% ogółu członków Oddziału, Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna mają prawo zgłaszać na ręce sekretarza Oddziału sprawy do umieszczenia w ostatecznym porządku obrad. Termin składania w wniosków upływa na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków Oddziału.

§ 53
1. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych.
2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach wyboru i odwołania władz Oddziału i wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów Oddziałów albo na wniosek mini-mum połowy osób uprawnionych do głosowania.
3. Każdemu uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos.

§ 54
1. Obradom Walnego Zebrania Członków Oddziału przewodniczy Przewodniczący zebrania wybrany na początku zebrania przez członków biorących w nim udział. Przebieg zebrania jest protokołowany przez osobę (-y ) wskazane przez Przewodniczącego. Protokół podpisuje Przewodniczący i protokolant.
2. Walne Zebranie Członków Oddziału prowadzi obrady wg reguł, które przyjęło. Zebranie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad; regulamin zatwierdza Zarząd Główny.

§ 55
1.Zarząd Oddziału składa się z Prezesa Oddziału oraz od 3 do 6 członków wybieranych spośród członków Oddziału.
2. Zarząd Oddziału konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu i wybiera ze swego grona Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika

§ 56
1.Zarząd Oddziału, oprócz innych spraw przewidzianych statutem, kieruje bieżącą działalnością Oddziału, a w szczególności:
1/ wykonuje uchwały Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów i Walnego Zebrania Członków Oddziału
2/ reprezentuje Oddział w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych,
3/ administruje majątkiem Stowarzyszenia będącym w dyspozycji Oddziału.
2. Pracami Zarządu Oddziału kieruje Prezes Oddziału.
3.Zarząd Oddziału działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zawierającego w szczególności: podział pracy i kompetencji w Zarządzie Oddziału oraz zasady zwoływania i odbywania posiedzeń; regulamin zatwierdza Zarząd Główny.

§ 57
1.Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.
2.Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu Oddziału, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności głos Wiceprezesa.
3.W posiedzeniach Zarządu Oddziału mają prawo brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone, w szczególności członkowie innych władz Oddziału lub Władz Naczelnych Stowarzyszenia, doradcy, eksperci.
W przypadku gdy Komisji Rewizyjna Oddziału lub Główna Komisja Rewizyjna wyrazi wolę uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu Oddziału, Zarząd Oddziału ma obowiązek zaprosić na posiedzenie przedstawicieli tych organów.

§ 58
1.Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontroli wewnętrznej Oddziału.
2. Do zadań i kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1/ kontrolowanie bieżącej działalności Oddziału, w szczególności :
a/ kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej Oddziału,
b/ kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobu zarządzania tym majątkiem przez Zarząd Oddziału;
2/ kontrola przestrzegania przez zarząd Oddziału statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów i uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału.
3/ przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag i wniosków,
4/ składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków Oddziału,
5/ przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału wniosków w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału,
6/ wykonywanie innych czynności przewidzianych w statucie.

§ 59
1.Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Oddziału.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3. Komisja Rewizyjna Oddziału działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, określającego w szczególności sposób wykonywania przez nią kontroli oraz zasady zwoływania posiedzeń; regulamin zatwierdza Zarząd Główny.
4.Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej 2 jej członków; w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 60
1.Członkostwo w oddziałowych władzach Stowarzyszenia ( z włączeniem Walnego Zebrania Członków Oddziału ) ustaje na skutek:
1/ upływu kadencji,
2/ ustania członkostwa w Stowarzyszeniu lub zmiany skutkującej zmianą Oddziału, do którego członek przynależał.
3/ pisemnego zrzeczenia się udziału w tych władzach,
4/odwołania przez Walne Zebranie Członków Oddziału;
2.Na miejsce członków Oddziałowych Władz Stowarzyszenia, których członkostwo ustało przed upływem kadencji, wchodzą do końca kadencji osoby dokooptowane ( prawo kooptacji służy organowi, którego skład osobowy uległ zmniejszeniu ) , z tym jednak, że liczba dokooptowanych członków nie może być większa od 1/3 członków z wyboru.