Statut

Spis treści

 

Rozdział V

Władze Stowarzyszenia

§ 28
1.Władze Stowarzyszenia dzielą się na:

1/ naczelne,
2/ oddziałowe.

§ 29
1.Władzami Naczelnymi są:

1/ Walne Zebranie Delegatów Oddziałów,
2/ Zarząd Główny,
3/ Główna Komisja Rewizyjna,
4/ Sąd Koleżeński.
2. Władzami Oddziałowymi są:
1/ Walne Zebranie Członków Oddziału,
2/ Zarząd Oddziału,
3/ Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 30
1. Kadencja Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Zarządów Oddziałów, Komisji Rewizyjnych Oddziałów trwa trzy lata.
2. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje honorowo.
3. Osoby pełniące funkcje w Zarządzie Głównym lub Zarządzie Oddziału nie mogą pełnić jednocześnie funkcji członka Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału
4.Członkami Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału nie mogą zostać osoby, których członko-wie rodziny lub krewni pełnią funkcję członków Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału.
5. Osoby pełniące funkcje w organach Stowarzyszenia nie mogą być karane za przestępstwa z winy umyślnej.
6. Decyzje władz Stowarzyszenia podejmowane są w formie uchwał.