Członkostwo

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna (także cudzoziemiec) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, o ile spełnia jeden z następujących warunków:

  1. osoba z ukończonymi studiami wyższymi w zakresie teorii i historii sztuki,
  2. osoba, która posiada wyższe wykształcenie w innej dziedzinie niż wskazana w pkt. 1 i pracuje zawodowo lub naukowo w zakresie teorii i historii sztuki
  3. osoba, która swoją praca zawodową, naukową lub społeczną realizuje cele statutowe Stowarzyszenia a jej działalność uzasadnia przyznanie członkostwa w Stowarzyszeniu.

Decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia na prawach członka zwyczajnego podejmuje w formie uchwały Zarząd Główny Stowarzyszenia.

Wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia, kandydat składa za pośrednictwem Oddziału, na terenie którego ma miejsce zamieszkania lub za pośrednictwem Oddziału do którego zamierza przystąpić.

Do wniosku przekazywanego do Zarządu Głównego powinna być dołączona pisemna deklaracja kandydata, poparta przez dwóch członków Stowarzyszenia oraz opinia Zarządu Oddziału.

Nasz numer rachunku: 34 2030 0045 1110 0000 0383 6910

BPN Paribas Bank Polska S. A. , Oddział Szczecin
Al. Jana Pawła II ¾, 70-413 Szczecin