Statut

Spis treści

Jednolity tekst Statutu przyjęty w dniu 5 grudnia 2003r. przez XXXVI
Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Oddziałów Stowarzyszenia Historyków Sztuki

STATUT STOWARZYSZENIA HISTORYKÓW SZTUKI

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie Historyków Sztuki jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
§ 2
Stowarzyszenie Historyków Sztuki dalej zwane „Stowarzyszeniem” działa na podstawie ustawy z dnia 07.04.1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
§ 3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.
§ 4
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 5
Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, nie wyłącza to współpracy z instytucjami i organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi.
§ 6
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń o takim samym lub podobnym profilu działania, a także uczestniczyć we wszel
kich innych dopuszczalnych prawem powiązaniach organizacyjno – prawnych.
§ 7
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu swoich członków.Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§ 8
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
§ 9
1.Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne – Oddziały Stowarzyszenia – w środowiskach, w których zamieszkuje co najmniej 25 członków.
2. Terenowe jednostki organizacyjne o których mowa w ust. 1 powoływane są przez Walne Zebranie Delegatów.
3. Stowarzyszenie może powoływać trwale lub doraźnie jednostki organizacyjne o charakterze opiniodawczym, doradczym lub wykonawczym (rady, komisje, itp.) w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
4. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 3 powołuje Zarząd Główny Stowarzyszenia.
§ 10
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.