Statut

Spis treści

 

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

§1
Sąd Koleżeński działa na podstawie §25 i §45 Statutu Stowarzyszenia. Niniejszy Regulamin obowiązuje członków Sądu, o ile Statut Stowarzyszenia nie stanowi inaczej.

§2
Sąd Koleżeński składa się z 5 członków wybieranych na okres 3 letni przez Walne Zebranie Delegatów. Po dokonanym wyborze, najpóźniej w ciągu 3 miesięcy na wezwanie Prezesa Stowarzyszenia, członkowie Sądu wybierają spośród siebie Przewodniczącego, który najpóźniej w terminie 2 tygodni od daty wyboru, zawiadamia Zarząd Główny o swoim wyborze i dokładnym adresie. Zarząd Główny w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wiadomości o wyborze Przewodniczącego informuje o tym Oddziały Stowarzyszenia. Siedzibą Sądu jest siedziba Zarządu Głównego SHS, 00-272 Warszawa, Rynek Starego Miasta 27.Posiedzenia Sądu mogą się odbywać w innych miejscowościach. Członkom Sądu przysługuje z kasy Zarządu Głównego zwrot kosztów podróży wg norm ustalonych dla członków Zarządu Głównego.

§3
Zakres działania Sądu Koleżeńskiego obejmuje spory wynikłe pomiędzy członkami Stowarzyszenia dotyczące norm współżycia koleżeńskiego lub etyki zawodowej. Uznając swą niewłaściwość, Sąd Koleżeński odrzuca pozew.

§4
W posiedzeniach Sądu udział biorą tylko członkowie Sądu. W razie niemożności pełnienia obowiązków Przewodniczącego, Przewodniczący wyznacza spośród członków Sądu swo-jego zastępcę. Posiedzenia Sądu są ważne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczący lub wyznaczony przez niego zastępca. Orzeczenia Sądu zapadają bezwzględnoą większością głosów.

§5
Członek Sądu nie może brać udziału w prowadzeniu sprawy:
A/ jeżeli sprawa dotyczy go bezpośrednio,

B/ jeżeli jest krewnym lub powinowatym powoda lub pozwanego do 3-go stopnia włącznie, lub pozostaje w stosunku zależności z którąkolwiek ze stron,
C/ jeżeli w tej sprawie ma być przesłuchany jako świadek lub biegły. O wyłączeniu sędziego rozstrzyga Przewodniczący

§6
W przypadku stwierdzenia swej niewłaściwości Sąd Koleżeński na posiedzeniu niejawnym wydaje orzeczenie odrzucające pozew.Orzeczenie merytoryczne Sąd wydaje po przeprowadzeniu rozprawy mającej na celu ustalenie okoliczności faktycznych. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem są wydawane na piśmie najpóźniej w terminie siedmiu dni od daty rozprawy kończącej postępowanie w sprawie. Orzeczenie jest doręczane powodowi i pozwanemu najpóźniej w terminie 7 dni od daty ich wydania.

§7
Obsługę administracyjną Sądu prowadzi Biuro Zarządu Głównego.

§8
Powództwo może wnieść każdy członek Stowarzyszenia w sprawach określonych w Statucie i §3 niniejszego regulaminu.Powód zobowiązany jest do wniesienia powództwa na piśmie i popierania go osobiście w czasie rozprawy. W pozwie powód jest zobowiązany do wskazania wszelkich wniosków dowodowych, w tym świadków i biegłych pod rygorem utraty prawa do skorzystania ze zgłoszonych później środków dowodowych.

§9
Pozwany zobowiązany jest do złożenia odpowiedzi na pozew najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania pozwu. W odpowiedzi na pozew pozwany jest zobowiązany do wskazania wszelkich wniosków dowodowych, w tym świadków i biegłych pod rygorem utraty prawa do skorzystania ze zgłoszonych później środków dowodowych.Pozwany jest zobowiązany do udziału w rozprawie osobiście lub przez członka Stowarzyszenia, któremu udzieliłpełnomocnictwa. Pełnomocnik nie może być członkiem Sądu.

§10
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo powoda na rozprawie powoduje umorzenie sprawy. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo się pozwanego lub jego pełnomocnika powoduje odroczenie sprawy najwyżej jeden raz.

§11
Strony, świadkowie i biegli spośród członków Stowarzyszenia obowiązani są stawić się na wezwanie Przewodniczącego Sądu w miejscu i dniu wskazanym w wezwaniu, aby złożyć odpowiednie zeznania i wyjaśnienia.

§12
Wszelkie wezwania Sądu Koleżeńskiego wysyłane są przez Biuro Zarządu Głównego na polecenie Przewodniczącego. Wezwania wysyłane są listami poleconymi na adresy wskazane w pozwie i odpowiedzi na pozew. W przypadku wskazania nieprawidłowego adresu i tym samym niemożności doręczenia wezwania Dyrektor Biura Zarządu ma prawo wezwać osobę, która podała adres niewłaściwy do wskazania adresu właściwego. W przypadku niewskazania adresu rozprawa jest wyznaczana bez udziału wskazanej osoby. Osoby wzywane muszą otrzymać wezwanie najpóźniej na 7 dni przed datą terminu rozprawy. Wezwania są wysyłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

§13
Przewodniczący wyznacza termin rozprawy po otrzymaniu odpowiedzi na pozew nie później jednak niż w terminie 6 tygodni od dnia wpłynięcia pozwu. Z ważnych powodów termin ten może zostać przesunięty przez Przewodniczącego o 2 tygodnie.

§14
W rozprawie uczestniczą członkowie Sądu, powód i pozwany.Na pierwszej rozprawie Przewodniczący lub osoba pełniąca jego funkcję wzywa strony do zawarcia ugody.Świadkowie i biegli uczestniczą w rozprawie wyłącznie w trakcie składania przez nich zeznań i wyjaśnień.Z rozprawy sporządzany jest protokoł, który podpisuje Przewodniczący i wybrany do pełnienia funkcji protokolanta członek składu orzekającego. Zeznania świadków i wyjaśnienia biegłych oraz stanowiska stron muszą zostać odczytane każdej z tych osób i przez nie podpisane.Akta sprawy w tym Protokół z rozprawy wraz z orzeczeniem z uzasadnieniem jest przekazywany do Biura Zarządu celem przechowania akt i przesłania orzeczenia wraz z uzasadnieniem do powoda i pozwanego.

§15
Koszty postępowania przed Sądem Koleżeńskim ponosi Stowarzyszenie. Do kosztów tych zalicza się koszty obsługi biurowej i delegacji członków Sądu. Pozostałe koszty ponoszą powód i pozwany zgodnie ze składanymi przez nich wnioskami dowodowymi.

§16
Regulamin niniejszy może ulec zmianie uchwałą Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów. Projekt zmian, zgłoszony przez Zarząd Główny lub Sąd Koleżeński, powinien być przesłany uprzednio na piśmie wszystkim członkom Zarządu i Sądu.