Statut

Spis treści

Jednolity tekst Statutu przyjęty w dniu 5 grudnia 2003r. przez XXXVI
Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Oddziałów Stowarzyszenia Historyków Sztuki

STATUT STOWARZYSZENIA HISTORYKÓW SZTUKI

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie Historyków Sztuki jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
§ 2
Stowarzyszenie Historyków Sztuki dalej zwane „Stowarzyszeniem” działa na podstawie ustawy z dnia 07.04.1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
§ 3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.
§ 4
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 5
Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, nie wyłącza to współpracy z instytucjami i organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi.
§ 6
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń o takim samym lub podobnym profilu działania, a także uczestniczyć we wszel
kich innych dopuszczalnych prawem powiązaniach organizacyjno – prawnych.
§ 7
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu swoich członków.Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§ 8
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
§ 9
1.Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne – Oddziały Stowarzyszenia – w środowiskach, w których zamieszkuje co najmniej 25 członków.
2. Terenowe jednostki organizacyjne o których mowa w ust. 1 powoływane są przez Walne Zebranie Delegatów.
3. Stowarzyszenie może powoływać trwale lub doraźnie jednostki organizacyjne o charakterze opiniodawczym, doradczym lub wykonawczym (rady, komisje, itp.) w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
4. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 3 powołuje Zarząd Główny Stowarzyszenia.
§ 10
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.


 

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 11
Celem Stowarzyszenia jest:

1/ integracja środowiska historyków sztuki oraz osób związanych zawodowo lub społecznie z badaniami nad sztuką i zabytkami
2/ umożliwienie pogłębiania wiedzy fachowej przez członków Stowarzyszenia oraz ich aktywności w środowisku zawodowym,
3/ troska o poziom zawodowy i etyczny członków Stowarzyszenia,
4/ reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia,
5/ inicjowanie prac naukowo – badawczych w dziedzinie badań nad sztuką oraz ich popularyzacja,
6/ kształtowanie w społeczeństwie zamiłowania do sztuki i wiedzy o sztuce oraz odpowie-dzialności za dobra kultury.

§ 12
Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie stosuje następujące środki działania:

1.współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organami administracji publicznej powołanymi do sprawowania opieki nad nauką , sztuką i zabytkami
2.organizowanie zjazdów, konferencji i innych przedsięwzięć naukowych i popularyzatorskich
3.współdziałanie z wydawnictwami w wydawaniu publikacji naukowych i popularnonaukowych
4.działalność opiniodawczą i opiniotwórczą
5.wspieranie członków Stowarzyszenia w podnoszeniu poziomu zawodowego
6.prowadzenie działalności gospodarczej


 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13
1.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1/ zwyczajnych,
2/ wspierających,
3/ honorowych.

Każdy z członków Stowarzyszenia należy do Oddziału terenowego.

§ 14
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna (także cudzoziemiec) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, o ile spełnia jeden z następujących warunków:

1/ osoba z ukończonymi studiami wyższymi w zakresie teorii i historii sztuki,
2/ osoba, która posiada wyższe wykształcenie w innej dziedzinie niż wskazana w pkt 1 i pracuje zawodowo lub naukowo w zakresie teorii i historii sztuki
3/ osoba, która swoją praca zawodową, naukową lub społeczną realizuje cele statutowe Stowarzyszenia a jej działalność uzasadnia przyznanie członkostwa w Stowarzyszeniu.

§ 15
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1 mogą zostać członkami wspierającymi, o ile zobowiążą się do pokrywania składek członkowskich oraz zadeklarują i przeznaczą na cele Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Głównym Stowarzyszenia po uzyskaniu opinii Zarządu Oddziału, na terenie którego mają siedzibę.

§ 16
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna ( także cudzoziemiec ), wybitnie zasłużona w dziedzinie historii sztuki i kultury lub która wniosła wyjątkowy wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub samego Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego może być również nadana członkowi zwyczajnemu.

§ 17
1. Decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia na prawach członka zwyczajnego podejmuje w formie uchwały Zarząd Główny Stowarzyszenia.
2. Wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia, kandydat składa za pośrednictwem Oddziału, na terenie którego ma miejsce zamieszkania lub za pośrednictwem Oddziału do którego zamierza przystąpić.
3. Do wniosku przekazywanego do Zarządu Głównego powinna być dołączona pisemna deklaracja kandydata, poparta przez dwóch członków Stowarzyszenia, opinia Zarządu Oddziału.
4. Decyzja Zarządu Głównego odmawiająca przyjęcia na członka zwyczajnego powinna być pisemnie uzasadniona.
5. Od decyzji Zarządu Głównego, o której mowa w ust. 4, Zarządowi Oddziału,za pośrednictwem którego był złożony wniosek przysługuje odwołanie się do najbliższego Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów.

§ 18
Prawa członka wspierającego przyznaje Zarząd Główny w formie uchwały z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Oddziału.

§ 19
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów Oddziałów z własnej inicja-tywy, na wniosek Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału lub 25 członków zwyczajnych.

§ 20
1.Członkom zwyczajnym przysługuje:

1/ czynne i bierne prawo wyborcze,
2/ prawo uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków Oddziałów,
3/ prawo zgłaszania pytań i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia oraz prawo otrzymania odpowiedzi i wyjaśnień od władz wykonawczych Stowarzyszenia,
4/ prawo do korzystania z urządzeń, środków, pomocy Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez akty wewnętrzne Stowarzyszenia uchwalane przez Zarząd Główny,
5/ prawo do uczestniczenia w pracach organizacyjnych Stowarzyszenia ( komisje, rady itp. ) oraz pracach merytorycznych Stowarzyszenia, w szczególności konferencjach, odczytach, sesjach naukowych.

2.Członkom honorowym /nie będącymi członkami zwyczajnymi/ oraz członkom wspierającym przysługują prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa do głosu stanowiącego w sprawach należących do kompetencji Walnych Zebrań Członków Oddziałów. Członkowie honorowi i wspierający mogą za zaproszeniem uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach władz Stowarzyszenia.

§ 21
1.Członkowie Stowarzyszenia są obowiązani do:
1/ przestrzegania Statutu, regulaminów i innych aktów wewnętrznych Stowarzyszenia oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
2/ dbania o rozwój Stowarzyszenia i aktywnego uczestniczenia w jego działalności , w szczególności poprzez uczestniczenie w pracach organizacyjnych ( rady, komisje, itp.) oraz pracach merytorycznych Stowarzyszenia – sesje naukowe, konferencje, odczyty,
3/ regularnego opłacania składek członkowskich.
2. Członkowie honorowi nie są zobowiązani do opłacania składek członkowskich.


 

Rozdział IV

Ustanie członkostwa

§ 22
Członkostwo ustaje przez wystąpienie, wykreślenie lub wykluczenie.

§ 23
Wystąpienie ze Stowarzyszenia następuje z dniem złożenia przez członka Zarządowi Głównemu za pośrednictwem Zarządu Oddziału, do którego należy, pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie.

§ 24
Podstawą wykreślenia członka jest:

1/ jego śmierć,
2/ utrata pełnej zdolności do czynności prawnych lub osobowości prawnej,
3/ utrata uprawnień , o których mowa w § 14 statutu,

§ 25
Podstawą wykluczenia członka jest:

1/ zaleganie z opłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
2/ orzeczenie Sądu Koleżeńskiego,
3/ rażące naruszenie postanowień statutu, aktów wewnętrznych Stowarzyszenia lub uchwał jego władz,
4/ działanie na szkodę Stowarzyszenia,
5/ zachowanie niegodne członka Stowarzyszenia, w szczególności skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za popełnienie przestępstwa z niskich pobudek,
6/ skazanie prawomocnym wyrokiem sadu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.

§ 26
1.Decyzję o wykreśleniu lub wykluczeniu członka podejmuje w formie uchwały Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Oddziału, do którego członek należy. Jeżeli Zarząd Główny podejmuje decyzję z własnej inicjatywy zobowiązany jest zasięgnąć opinii Zarządu Oddziału, do którego członek należy. W każdym przypadku Decyzja Zarządu Głównego wymaga pisemnego uzasadnienia.
2. Od decyzji Zarządu Głównego członkowi, w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem, przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów. Odwołanie złożone po tym terminie nie odnosi skutków prawnych.

§ 27
1. Członek wykreślony lub wykluczony może ubiegać się o członkostwo w Stowarzyszeniu nie wcześniej niż po upływie 24 miesięcy od ustania członkostwa.
2. Członek wykluczony na podstawie § 25 pkt 1 statutu może być przywrócony w prawach członkowskich o ile w terminie 6 miesięcy od daty ustania członkostwa ureguluje zaległą składkę i wystąpi z wnioskiem o przywrócenie go w prawach członka. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Zarząd Główny.


 

Rozdział V

Władze Stowarzyszenia

§ 28
1.Władze Stowarzyszenia dzielą się na:

1/ naczelne,
2/ oddziałowe.

§ 29
1.Władzami Naczelnymi są:

1/ Walne Zebranie Delegatów Oddziałów,
2/ Zarząd Główny,
3/ Główna Komisja Rewizyjna,
4/ Sąd Koleżeński.
2. Władzami Oddziałowymi są:
1/ Walne Zebranie Członków Oddziału,
2/ Zarząd Oddziału,
3/ Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 30
1. Kadencja Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Zarządów Oddziałów, Komisji Rewizyjnych Oddziałów trwa trzy lata.
2. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje honorowo.
3. Osoby pełniące funkcje w Zarządzie Głównym lub Zarządzie Oddziału nie mogą pełnić jednocześnie funkcji członka Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału
4.Członkami Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału nie mogą zostać osoby, których członko-wie rodziny lub krewni pełnią funkcję członków Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału.
5. Osoby pełniące funkcje w organach Stowarzyszenia nie mogą być karane za przestępstwa z winy umyślnej.
6. Decyzje władz Stowarzyszenia podejmowane są w formie uchwał.


 

WŁADZE NACZELNE

§ 31
1. Walne Zebranie Delegatów Oddziałów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Delegatów Oddziałów może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. W Walnym Zebraniu Delegatów Oddziałów biorą udział:
1/ z głosem stanowiącym – delegaci Oddziałów wybrani przez Walne Zebrania Oddziałów spośród swoich członków w proporcji 1 delegat na 25 członków Oddziału; przy czym za spełnienie warunku 25 członków uznaje się każde rozpoczęte 25,
2/ z głosem doradczym – członkowie Zarządu Głównego, członkowie Głównej Komisji Rewizyj-nej, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego.
3/ z głosem doradczym – członkowie honorowi , wspierający zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zebranie Delegatów Oddziałów.
4. Postanowienia ust. 3 pkt 2 nie wyłącza prawa osób w nim wymienionych do głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Delegatów Oddziałów jeżeli zostali oni wybrani na delegatów Oddziałów, do których należą.
5. Delegaci wybierani są na całą kadencję władz naczelnych Stowarzyszenia

§ 32
Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów oprócz innych spraw przewidzianych statutem, należy:
1/ określenie długofalowych kierunków i programów działania Stowarzyszenia, przygotowanych przez Zarząd Główny,
2/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, za okres kadencji oraz udzielanie Zarządowi Głównemu absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
3/ wybór i odwołanie przed upływem kadencji Prezesa Stowarzyszenia oraz członków Zarządu Głównego, członków Głównej Komisji Rewizyjnej, członków Sądu Koleżeńskiego,
4/ ustalanie wysokości składek członkowskich,
5/ zatwierdzanie regulaminów działania władz Stowarzyszenia jeżeli obowiązek taki wynika z innych postanowień statutu,
6/ nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
7/ określenie wysokości kwoty, do której Zarząd Główny może zaciągać zobowiązania lub wartości praw, którymi może rozrządzać bez zgody Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów (jednorazowo lub łącznie jeżeli dotyczy to transakcji powiązanych ze sobą przedmiotowo )
8/ wyrażanie zgody na zbycie przez Zarząd Główny nieruchomości Stowarzyszenia, lub zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenia prawem, ponad kwotę o której mowa pkt 7,
9/ zmiana statutu,
10/ podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku
11/ rozpatrywanie wszelkich spraw postawionych w porządku obrad przez Zarząd Główny lub zgłoszonych w trybie § 35 ust. 2 przez Główną Komisję Rewizyjną, Zarządy Oddziałów lub członków Stowarzyszenia.

§ 33
1.Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Oddziałów odbywa się co trzy lata.

Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Oddziałów ma charakter sprawozdawczo-wyborczy i jest poświęcone w szczególności sprawom wymienionym w § 32 pkt 1,2,3,4,6,7 oraz innym wymienionym w § 32 jeżeli zostały umieszczone w porządku obrad.

2.Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Oddziałów zwołuje Zarząd Główny, a w przypadku nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie 3 miesięcy od upływu trzech lat od poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów, prawo zwołania przysługuje Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 34
1.Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Oddziałów zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na pisemne żądania Komisji Rewizyjnej lub nie mniej niż 100 członków ( zwyczajnych, honorowych ) Stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Oddziałów, Zarząd Główny ma obowiązek zwołać w terminie 30 dni, licząc od dnia zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust.1.

3.W przypadku nie zwołania przez Zarząd Główny Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów w przewidzianym terminie, prawo zwołania przysługuje Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 35
1.O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów organ je zwołujący ma obowiązek powiadomić Zarządy Oddziałów oraz osoby i podmioty wskazane w § 31 ust. 3 pkt 2-3 listami poleconymi wysłanymi min. na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów.
2.Główna Komisja Rewizyjna, Zarządy Oddziałów oraz członkowie ( zwyczajni i honorowi ) w liczbie minimum 25 mają prawo zgłaszać na ręce Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia sprawy do umieszczenia w ostatecznym porządku obrad. Termin składania w/w wniosków upływa na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów.

§ 36
1.Walne Zebranie Delegatów Oddziałów jest zdolne do podejmowania uchwał jeżeli uczestniczy w nim min. połowa wybranych zgodnie z § 31 ust. 3 pkt 1 delegatów Oddziałów.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że statut przewiduje surowsze warunki podejmowania określonych uchwał.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach wyboru i odwołania władz Stowarzyszenia albo na wniosek minimum połowy delegatów uprawnionych do głosowania.
4. Każdemu uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos.

§ 37
1. Obradom Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów przewodniczy Przewodniczący zebrania wybrany na początku zebrania przez członków biorących w nim udział. Przebieg zebrania jest protokołowany przez osobę(-y) wskazane przez Przewodniczącego. Protokół podpisuje Przewodniczący i protokolant.
2.Walne Zebranie Delegatów Oddziałów prowadzi obrady wg reguł, które przyjęło. Zebranie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad.

§ 38
Zarząd Główny jest naczelną władzą wykonawczą Stowarzyszenia.

§ 39
1.W skład Zarządu Głównego wchodzą: Prezes Stowarzyszenia, Prezesi Oddziałów, 12 członków wybieranych spośród członków Stowarzyszenia.
2.Zarząd Główny konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu i wybiera ze swego grona: 2 Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika i jego zastępcę oraz 3 członków Prezydium.

§ 40
1.Zarząd Główny, oprócz innych spraw przewidzianych statutem, kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia, a w szczególności:
1/ wykonuje uchwały Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów,
2/ reprezentuje Stowarzyszenia w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych,
3/ koordynuje działalności Oddziałów,
4/ zarządza majątkiem Stowarzyszenia, w tym zaciąga zobowiązania i rozporządza prawami majątkowymi z ograniczeniami przewidzianymi w niniejszym statucie,
5/ podejmuje decyzje o przystąpieniu do krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń lub decyzje o uczestnictwie w innych powiązaniach organizacyjno – prawnych, o których mowa w § 6 statutu.
6/ uchwala preliminarz budżetowy na każdy rok kalendarzowy swojej kadencji i prowadzi gospodarkę finansową Stowarzyszenia zgodnie z tym preliminarzem,
7/ przyjmuje i zatwierdza na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej roczne sprawozdanie finansowe, 8/ zatwierdza regulaminy Oddziałowych Władz Stowarzyszenia.

2. Pracami Zarządu Głównego kieruje Prezydium, w skład którego wchodzą Prezes Stowarzy-szenia , Wiceprezesi Stowarzyszenia, Sekretarz, Skarbnik i jego zastępca oraz 3 członków.
3.Zarząd Główny działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zawierającego w szczególności: podział pracy i kompetencji w Zarządzie Głównym i Prezydium oraz zasady zwoływania i odbywania posiedzeń.

§ 41
1.Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.
2.Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu Głównego, w tym Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika lub jego zastępcy. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa, a w przypadku jego nieobec-ności głos Wiceprezesa.
3.W posiedzeniach Zarządu Głównego maja prawo brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone, w szczególności członkowie innych władz Stowarzyszenia, doradcy, eksperci.
W przypadku gdy Główna Komisji Rewizyjna wyrazi wolę uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu Głównego, Zarząd Główny ma obowiązek zaprosić na posiedzenie Przewodniczącego Komisji i innych jej członków.

§ 42
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie 2 członków Zarządu, w tym jednym z nich musi być Prezes lub Wiceprezes, z zastrzeżeniem postanowień § 63 ust. 2 statutu.

§ 43
1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Do zadań i kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1/ kontrolowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia, w szczególności:
a/ kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
b/ kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobu zarządzania tym majątkiem przez Zarząd Główny,
2/ kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów przez Zarząd Główny i Zarządy Oddziałów,
3/ przedstawianie Zarządowi Głównemu i Zarządom Oddziałów uwag i wniosków,
4/ składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Delegatów Oddziałów,
5/ przedstawianie Walnemu Zebraniu Delegatów Oddziałów wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu i Zarządom Oddziałów,
6/ przedstawianie zarządowi Głównemu wniosku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego,
7/ wykonywanie innych czynności przewidzianych w statucie
3. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Oddziałowych Komisji Rewizyjnych przedstawienia sprawozdań z przeprowadzonych kontroli oraz polecać im dokonanie kontroli.

§ 44
1.Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Delegatów Oddziałów.
2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
3. Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, określającego w szczególności sposób wykonywania przez nią kontroli oraz zasady zwoływania posiedzeń.
4.Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego lub sekretarza; w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności głos sekretarza.

§ 45
1.Sąd Koleżeński rozstrzyga spory pomiędzy członkami Stowarzyszenia dotyczące norm współżycia koleżeńskiego lub etyki zawodowej.

2.Sąd Koleżeński składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Delegatów Oddziałów.
3. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego są bezwzględnie wiążące dla wszystkich członków Stowarzyszenia, których dotyczą oraz dla Zarządu Głównego, który jest zobowiązany do egzekwowania uchwał Sądu Koleżeńskiego.
4. W przypadku uchylania się członka Stowarzyszenia od wykonania orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, Sąd Koleżeński może wnieść do Zarządu Głównego o zawieszenie go w prawach członka do czasu wykonania postanowień Sądu.
5.Tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa uchwalony przez Walne Zebranie Delegatów Oddziałów regulamin.
6.Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów na następujących zasadach :
A/ osoba zainteresowana składa odwołanie za pośrednictwem Prezydium Zarządu Głównego w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia Sądu Koleżeńskiego;
B/ jeżeli w wyżej wymienionym terminie nie wpłynie do Prezydium Zarządu Głównego odwołanie, orzeczenie Sądu Koleżeńskiego staje się prawomocne.

§ 46
1.Członkostwo w naczelnych władzach Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1/ upływu kadencji,
2/ ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
3/ pisemnego zrzeczeniu się udziału w tych władzach,
4/odwołania przez Walne Zebranie Delegatów Oddziałów; w przypadku Prezesów Oddziałów i członków Zarządu Głównego wybieranych spośród członków Oddziału również ich odwołania przez Walne Zebranie Członków Oddziału.
2. Na miejsce członków Naczelnych Władz Stowarzyszenia, których członkostwo ustało przed upływem kadencji, wchodzą do końca kadencji osoby dokooptowane ( prawo kooptacji służy organowi, którego skład osobowy uległ zmniejszeniu ) , z tym jednak, że liczba dokooptowanych członków nie może być większa od 1/3 członków z wyboru.

§ 47
1.Do realizacji działalności organizacyjnej, gospodarczej, administracyjnej Stowarzyszenia powołuje się Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
2.Organizację i zakres czynności Biura określa Zarząd Główny uchwalając w tym celu Regulamin Biura Zarządu Głównego Stowarzyszenia.


 

WŁADZE ODDZIAŁOWE

§ 48
1. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:
1/ z głosem stanowiącym – członkowie ( zwyczajni) Stowarzyszenia z terenu działania Oddziału,
2/ z głosem doradczym – członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia,
3/ z głosem doradczym – zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zebranie Członków Oddziału członkowie honorowi i wspierający z terenu działania Oddziału,
3. Postanowienia ust. 2 pkt 2 nie wyłącza prawa osób w nim wymienionych do głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Członków Oddziału jeżeli należą oni do tego Oddziału.

§ 49
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1/ określenie programów działania Oddziału oraz sposobów ich wykonania,
2/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Oddziału absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
3/ wybór i odwołanie przed upływem kadencji Prezesa Oddziału oraz członków Zarządu Oddziału, członków Komisji Rewizyjnej Oddziału
4/ wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów Oddziałów,
5/ rozpatrywanie wszelkich spraw postawionych w porządku obrad przez Zarząd Oddziału lub zgłoszonych w trybie § 53 ust. 2 przez Komisję Rewizyjną Oddziału, członków Oddziału, Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną.

§ 50
1.Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału odbywa się raz w roku, w terminie nie późniejszym niż do końca pierwszego kwartału.
2.Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziałów ma charakter sprawozdawczy i jest poświęcone w szczególności sprawom wymienionym w §49 pkt 1,2,3,4 oraz innym postawionym na porządku obrad.
3.Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, a w przypadku nie zwołania go przez Zarząd Oddziału w wyżej wskazanym terminie prawo zwołania przysługuje Komisji Rewizyjnej Oddziału lub Zarządowi Głównemu.

§ 51
1.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału lub min. 1/4 członków ( zwyczajnych, honorowych ) Oddziału lub na żądanie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału, Zarząd Oddziału ma obowiązek zwołaćw terminie 14 dni , licząc od dnia zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w przewidzianym terminie, prawo zwołania przysługuje organom wskazanym w ust.1

§ 52
1.O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału organ je zwołujący ma obowiązek zawiadomić osoby i podmioty wskazane w § 49 ust.2 listami poleconymi wysłanymi min. na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków Oddziału.
2.Komisja Rewizyjna Oddziału, członkowie ( zwyczajni i honorowi ) w liczbie min. 10% ogółu członków Oddziału, Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna mają prawo zgłaszać na ręce sekretarza Oddziału sprawy do umieszczenia w ostatecznym porządku obrad. Termin składania w wniosków upływa na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków Oddziału.

§ 53
1. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych.
2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach wyboru i odwołania władz Oddziału i wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów Oddziałów albo na wniosek mini-mum połowy osób uprawnionych do głosowania.
3. Każdemu uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos.

§ 54
1. Obradom Walnego Zebrania Członków Oddziału przewodniczy Przewodniczący zebrania wybrany na początku zebrania przez członków biorących w nim udział. Przebieg zebrania jest protokołowany przez osobę (-y ) wskazane przez Przewodniczącego. Protokół podpisuje Przewodniczący i protokolant.
2. Walne Zebranie Członków Oddziału prowadzi obrady wg reguł, które przyjęło. Zebranie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad; regulamin zatwierdza Zarząd Główny.

§ 55
1.Zarząd Oddziału składa się z Prezesa Oddziału oraz od 3 do 6 członków wybieranych spośród członków Oddziału.
2. Zarząd Oddziału konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu i wybiera ze swego grona Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika

§ 56
1.Zarząd Oddziału, oprócz innych spraw przewidzianych statutem, kieruje bieżącą działalnością Oddziału, a w szczególności:
1/ wykonuje uchwały Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów i Walnego Zebrania Członków Oddziału
2/ reprezentuje Oddział w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych,
3/ administruje majątkiem Stowarzyszenia będącym w dyspozycji Oddziału.
2. Pracami Zarządu Oddziału kieruje Prezes Oddziału.
3.Zarząd Oddziału działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zawierającego w szczególności: podział pracy i kompetencji w Zarządzie Oddziału oraz zasady zwoływania i odbywania posiedzeń; regulamin zatwierdza Zarząd Główny.

§ 57
1.Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.
2.Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu Oddziału, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności głos Wiceprezesa.
3.W posiedzeniach Zarządu Oddziału mają prawo brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone, w szczególności członkowie innych władz Oddziału lub Władz Naczelnych Stowarzyszenia, doradcy, eksperci.
W przypadku gdy Komisji Rewizyjna Oddziału lub Główna Komisja Rewizyjna wyrazi wolę uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu Oddziału, Zarząd Oddziału ma obowiązek zaprosić na posiedzenie przedstawicieli tych organów.

§ 58
1.Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontroli wewnętrznej Oddziału.
2. Do zadań i kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1/ kontrolowanie bieżącej działalności Oddziału, w szczególności :
a/ kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej Oddziału,
b/ kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobu zarządzania tym majątkiem przez Zarząd Oddziału;
2/ kontrola przestrzegania przez zarząd Oddziału statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów i uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału.
3/ przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag i wniosków,
4/ składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków Oddziału,
5/ przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału wniosków w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału,
6/ wykonywanie innych czynności przewidzianych w statucie.

§ 59
1.Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Oddziału.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3. Komisja Rewizyjna Oddziału działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, określającego w szczególności sposób wykonywania przez nią kontroli oraz zasady zwoływania posiedzeń; regulamin zatwierdza Zarząd Główny.
4.Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej 2 jej członków; w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 60
1.Członkostwo w oddziałowych władzach Stowarzyszenia ( z włączeniem Walnego Zebrania Członków Oddziału ) ustaje na skutek:
1/ upływu kadencji,
2/ ustania członkostwa w Stowarzyszeniu lub zmiany skutkującej zmianą Oddziału, do którego członek przynależał.
3/ pisemnego zrzeczenia się udziału w tych władzach,
4/odwołania przez Walne Zebranie Członków Oddziału;
2.Na miejsce członków Oddziałowych Władz Stowarzyszenia, których członkostwo ustało przed upływem kadencji, wchodzą do końca kadencji osoby dokooptowane ( prawo kooptacji służy organowi, którego skład osobowy uległ zmniejszeniu ) , z tym jednak, że liczba dokooptowanych członków nie może być większa od 1/3 członków z wyboru.


 

Rozdział VI

Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 61

1.Majatek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawa majątkowe na dobrach niematerialnych, finansowe składniki majątku trwałego oraz fundusze.
2.Na fundusze stowarzyszenia składają się;
1/ wpływy ze składek członkowskich,
2/ dochody z majątku Stowarzyszenia,
3/ dochody z prowadzonej przez stowarzyszenie działalności gospodarczej,
4/ środki pochodzące z darowizn, spadków, zapisów i dotacji przyjmowanych przez Stowarzyszenie z zachowaniem obowiązujących przepisów.
§ 62

1.W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, w tym dotyczące nieruchomości
2.Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Głównego, tj. Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika.
3. Inne osoby niż wymienione w ust. 2 mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Główny.

§ 63
1.Stowarzyszenie finansuje swą działalność ze:

1/ składek członkowskich .
2/ darowizn, spadków , zapisów, dotacji.
3/ eksploatacji majątku ruchomego i nieruchomości, praw na dobrach niematerialnych będących własnością Stowarzyszenia lub użytkowanych przez Stowarzyszenie.
4/ wpływów z działalności gospodarczej.
2. Prawo dysponowania i zarządzania majątkiem Stowarzyszenia posiada Zarząd Główny. Zarząd Główny może przekazać prawo do zarządzania częścią majątku Stowarzyszenia na Zarządy Oddziałów lub pełnomocników.
3. Zarząd Główny może zaciągać zobowiązania i rozporządzać prawami do wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Delegatów Oddziałów. Zbycie nieruchomości w każdym wypadku wymaga uchwały Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów.
4. Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia określa Regulamin Budżetowy uchwalony przez Zarząd Główny.


Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 64
Zmiany statutu uchwala Walne Zebranie Delegatów Oddziałów kwalifikowaną większością 2/3 ( dwóch trzecich ) głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy wybranych delegatów

§ 65
1.Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje osobno w tym celu zwołane Walne Zebranie Delegatów Oddziałów kwalifikowaną większością 3/4
(trzech czwartych) głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy wybranych delegatów.

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi sposób przeprowadzenia jego likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
3. Likwidatorami Stowarzyszenia są Prezes i Skarbnik, chyba że uchwała podjęta przez Walne Zebranie Delegatów Oddziałów, na którym podjęto uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, wskaże jako likwidatorów inne osoby/osobę.

§ 66
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.
XXXVI Walne Zebranie Delegatów Oddziałów przyjęło jednolity tekst regulaminu Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki


 

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

§1
Sąd Koleżeński działa na podstawie §25 i §45 Statutu Stowarzyszenia. Niniejszy Regulamin obowiązuje członków Sądu, o ile Statut Stowarzyszenia nie stanowi inaczej.

§2
Sąd Koleżeński składa się z 5 członków wybieranych na okres 3 letni przez Walne Zebranie Delegatów. Po dokonanym wyborze, najpóźniej w ciągu 3 miesięcy na wezwanie Prezesa Stowarzyszenia, członkowie Sądu wybierają spośród siebie Przewodniczącego, który najpóźniej w terminie 2 tygodni od daty wyboru, zawiadamia Zarząd Główny o swoim wyborze i dokładnym adresie. Zarząd Główny w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wiadomości o wyborze Przewodniczącego informuje o tym Oddziały Stowarzyszenia. Siedzibą Sądu jest siedziba Zarządu Głównego SHS, 00-272 Warszawa, Rynek Starego Miasta 27.Posiedzenia Sądu mogą się odbywać w innych miejscowościach. Członkom Sądu przysługuje z kasy Zarządu Głównego zwrot kosztów podróży wg norm ustalonych dla członków Zarządu Głównego.

§3
Zakres działania Sądu Koleżeńskiego obejmuje spory wynikłe pomiędzy członkami Stowarzyszenia dotyczące norm współżycia koleżeńskiego lub etyki zawodowej. Uznając swą niewłaściwość, Sąd Koleżeński odrzuca pozew.

§4
W posiedzeniach Sądu udział biorą tylko członkowie Sądu. W razie niemożności pełnienia obowiązków Przewodniczącego, Przewodniczący wyznacza spośród członków Sądu swo-jego zastępcę. Posiedzenia Sądu są ważne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczący lub wyznaczony przez niego zastępca. Orzeczenia Sądu zapadają bezwzględnoą większością głosów.

§5
Członek Sądu nie może brać udziału w prowadzeniu sprawy:
A/ jeżeli sprawa dotyczy go bezpośrednio,

B/ jeżeli jest krewnym lub powinowatym powoda lub pozwanego do 3-go stopnia włącznie, lub pozostaje w stosunku zależności z którąkolwiek ze stron,
C/ jeżeli w tej sprawie ma być przesłuchany jako świadek lub biegły. O wyłączeniu sędziego rozstrzyga Przewodniczący

§6
W przypadku stwierdzenia swej niewłaściwości Sąd Koleżeński na posiedzeniu niejawnym wydaje orzeczenie odrzucające pozew.Orzeczenie merytoryczne Sąd wydaje po przeprowadzeniu rozprawy mającej na celu ustalenie okoliczności faktycznych. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem są wydawane na piśmie najpóźniej w terminie siedmiu dni od daty rozprawy kończącej postępowanie w sprawie. Orzeczenie jest doręczane powodowi i pozwanemu najpóźniej w terminie 7 dni od daty ich wydania.

§7
Obsługę administracyjną Sądu prowadzi Biuro Zarządu Głównego.

§8
Powództwo może wnieść każdy członek Stowarzyszenia w sprawach określonych w Statucie i §3 niniejszego regulaminu.Powód zobowiązany jest do wniesienia powództwa na piśmie i popierania go osobiście w czasie rozprawy. W pozwie powód jest zobowiązany do wskazania wszelkich wniosków dowodowych, w tym świadków i biegłych pod rygorem utraty prawa do skorzystania ze zgłoszonych później środków dowodowych.

§9
Pozwany zobowiązany jest do złożenia odpowiedzi na pozew najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania pozwu. W odpowiedzi na pozew pozwany jest zobowiązany do wskazania wszelkich wniosków dowodowych, w tym świadków i biegłych pod rygorem utraty prawa do skorzystania ze zgłoszonych później środków dowodowych.Pozwany jest zobowiązany do udziału w rozprawie osobiście lub przez członka Stowarzyszenia, któremu udzieliłpełnomocnictwa. Pełnomocnik nie może być członkiem Sądu.

§10
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo powoda na rozprawie powoduje umorzenie sprawy. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo się pozwanego lub jego pełnomocnika powoduje odroczenie sprawy najwyżej jeden raz.

§11
Strony, świadkowie i biegli spośród członków Stowarzyszenia obowiązani są stawić się na wezwanie Przewodniczącego Sądu w miejscu i dniu wskazanym w wezwaniu, aby złożyć odpowiednie zeznania i wyjaśnienia.

§12
Wszelkie wezwania Sądu Koleżeńskiego wysyłane są przez Biuro Zarządu Głównego na polecenie Przewodniczącego. Wezwania wysyłane są listami poleconymi na adresy wskazane w pozwie i odpowiedzi na pozew. W przypadku wskazania nieprawidłowego adresu i tym samym niemożności doręczenia wezwania Dyrektor Biura Zarządu ma prawo wezwać osobę, która podała adres niewłaściwy do wskazania adresu właściwego. W przypadku niewskazania adresu rozprawa jest wyznaczana bez udziału wskazanej osoby. Osoby wzywane muszą otrzymać wezwanie najpóźniej na 7 dni przed datą terminu rozprawy. Wezwania są wysyłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

§13
Przewodniczący wyznacza termin rozprawy po otrzymaniu odpowiedzi na pozew nie później jednak niż w terminie 6 tygodni od dnia wpłynięcia pozwu. Z ważnych powodów termin ten może zostać przesunięty przez Przewodniczącego o 2 tygodnie.

§14
W rozprawie uczestniczą członkowie Sądu, powód i pozwany.Na pierwszej rozprawie Przewodniczący lub osoba pełniąca jego funkcję wzywa strony do zawarcia ugody.Świadkowie i biegli uczestniczą w rozprawie wyłącznie w trakcie składania przez nich zeznań i wyjaśnień.Z rozprawy sporządzany jest protokoł, który podpisuje Przewodniczący i wybrany do pełnienia funkcji protokolanta członek składu orzekającego. Zeznania świadków i wyjaśnienia biegłych oraz stanowiska stron muszą zostać odczytane każdej z tych osób i przez nie podpisane.Akta sprawy w tym Protokół z rozprawy wraz z orzeczeniem z uzasadnieniem jest przekazywany do Biura Zarządu celem przechowania akt i przesłania orzeczenia wraz z uzasadnieniem do powoda i pozwanego.

§15
Koszty postępowania przed Sądem Koleżeńskim ponosi Stowarzyszenie. Do kosztów tych zalicza się koszty obsługi biurowej i delegacji członków Sądu. Pozostałe koszty ponoszą powód i pozwany zgodnie ze składanymi przez nich wnioskami dowodowymi.

§16
Regulamin niniejszy może ulec zmianie uchwałą Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów. Projekt zmian, zgłoszony przez Zarząd Główny lub Sąd Koleżeński, powinien być przesłany uprzednio na piśmie wszystkim członkom Zarządu i Sądu.