Statut

Spis treści

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13
1.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1/ zwyczajnych,
2/ wspierających,
3/ honorowych.

Każdy z członków Stowarzyszenia należy do Oddziału terenowego.

§ 14
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna (także cudzoziemiec) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, o ile spełnia jeden z następujących warunków:

1/ osoba z ukończonymi studiami wyższymi w zakresie teorii i historii sztuki,
2/ osoba, która posiada wyższe wykształcenie w innej dziedzinie niż wskazana w pkt 1 i pracuje zawodowo lub naukowo w zakresie teorii i historii sztuki
3/ osoba, która swoją praca zawodową, naukową lub społeczną realizuje cele statutowe Stowarzyszenia a jej działalność uzasadnia przyznanie członkostwa w Stowarzyszeniu.

§ 15
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1 mogą zostać członkami wspierającymi, o ile zobowiążą się do pokrywania składek członkowskich oraz zadeklarują i przeznaczą na cele Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Głównym Stowarzyszenia po uzyskaniu opinii Zarządu Oddziału, na terenie którego mają siedzibę.

§ 16
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna ( także cudzoziemiec ), wybitnie zasłużona w dziedzinie historii sztuki i kultury lub która wniosła wyjątkowy wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub samego Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego może być również nadana członkowi zwyczajnemu.

§ 17
1. Decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia na prawach członka zwyczajnego podejmuje w formie uchwały Zarząd Główny Stowarzyszenia.
2. Wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia, kandydat składa za pośrednictwem Oddziału, na terenie którego ma miejsce zamieszkania lub za pośrednictwem Oddziału do którego zamierza przystąpić.
3. Do wniosku przekazywanego do Zarządu Głównego powinna być dołączona pisemna deklaracja kandydata, poparta przez dwóch członków Stowarzyszenia, opinia Zarządu Oddziału.
4. Decyzja Zarządu Głównego odmawiająca przyjęcia na członka zwyczajnego powinna być pisemnie uzasadniona.
5. Od decyzji Zarządu Głównego, o której mowa w ust. 4, Zarządowi Oddziału,za pośrednictwem którego był złożony wniosek przysługuje odwołanie się do najbliższego Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów.

§ 18
Prawa członka wspierającego przyznaje Zarząd Główny w formie uchwały z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Oddziału.

§ 19
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów Oddziałów z własnej inicja-tywy, na wniosek Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału lub 25 członków zwyczajnych.

§ 20
1.Członkom zwyczajnym przysługuje:

1/ czynne i bierne prawo wyborcze,
2/ prawo uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków Oddziałów,
3/ prawo zgłaszania pytań i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia oraz prawo otrzymania odpowiedzi i wyjaśnień od władz wykonawczych Stowarzyszenia,
4/ prawo do korzystania z urządzeń, środków, pomocy Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez akty wewnętrzne Stowarzyszenia uchwalane przez Zarząd Główny,
5/ prawo do uczestniczenia w pracach organizacyjnych Stowarzyszenia ( komisje, rady itp. ) oraz pracach merytorycznych Stowarzyszenia, w szczególności konferencjach, odczytach, sesjach naukowych.

2.Członkom honorowym /nie będącymi członkami zwyczajnymi/ oraz członkom wspierającym przysługują prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa do głosu stanowiącego w sprawach należących do kompetencji Walnych Zebrań Członków Oddziałów. Członkowie honorowi i wspierający mogą za zaproszeniem uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach władz Stowarzyszenia.

§ 21
1.Członkowie Stowarzyszenia są obowiązani do:
1/ przestrzegania Statutu, regulaminów i innych aktów wewnętrznych Stowarzyszenia oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
2/ dbania o rozwój Stowarzyszenia i aktywnego uczestniczenia w jego działalności , w szczególności poprzez uczestniczenie w pracach organizacyjnych ( rady, komisje, itp.) oraz pracach merytorycznych Stowarzyszenia – sesje naukowe, konferencje, odczyty,
3/ regularnego opłacania składek członkowskich.
2. Członkowie honorowi nie są zobowiązani do opłacania składek członkowskich.