Statut

Spis treści

 

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 11
Celem Stowarzyszenia jest:

1/ integracja środowiska historyków sztuki oraz osób związanych zawodowo lub społecznie z badaniami nad sztuką i zabytkami
2/ umożliwienie pogłębiania wiedzy fachowej przez członków Stowarzyszenia oraz ich aktywności w środowisku zawodowym,
3/ troska o poziom zawodowy i etyczny członków Stowarzyszenia,
4/ reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia,
5/ inicjowanie prac naukowo – badawczych w dziedzinie badań nad sztuką oraz ich popularyzacja,
6/ kształtowanie w społeczeństwie zamiłowania do sztuki i wiedzy o sztuce oraz odpowie-dzialności za dobra kultury.

§ 12
Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie stosuje następujące środki działania:

1.współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organami administracji publicznej powołanymi do sprawowania opieki nad nauką , sztuką i zabytkami
2.organizowanie zjazdów, konferencji i innych przedsięwzięć naukowych i popularyzatorskich
3.współdziałanie z wydawnictwami w wydawaniu publikacji naukowych i popularnonaukowych
4.działalność opiniodawczą i opiniotwórczą
5.wspieranie członków Stowarzyszenia w podnoszeniu poziomu zawodowego
6.prowadzenie działalności gospodarczej