Statut

Spis treści

 

Rozdział IV

Ustanie członkostwa

§ 22
Członkostwo ustaje przez wystąpienie, wykreślenie lub wykluczenie.

§ 23
Wystąpienie ze Stowarzyszenia następuje z dniem złożenia przez członka Zarządowi Głównemu za pośrednictwem Zarządu Oddziału, do którego należy, pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie.

§ 24
Podstawą wykreślenia członka jest:

1/ jego śmierć,
2/ utrata pełnej zdolności do czynności prawnych lub osobowości prawnej,
3/ utrata uprawnień , o których mowa w § 14 statutu,

§ 25
Podstawą wykluczenia członka jest:

1/ zaleganie z opłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
2/ orzeczenie Sądu Koleżeńskiego,
3/ rażące naruszenie postanowień statutu, aktów wewnętrznych Stowarzyszenia lub uchwał jego władz,
4/ działanie na szkodę Stowarzyszenia,
5/ zachowanie niegodne członka Stowarzyszenia, w szczególności skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za popełnienie przestępstwa z niskich pobudek,
6/ skazanie prawomocnym wyrokiem sadu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.

§ 26
1.Decyzję o wykreśleniu lub wykluczeniu członka podejmuje w formie uchwały Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Oddziału, do którego członek należy. Jeżeli Zarząd Główny podejmuje decyzję z własnej inicjatywy zobowiązany jest zasięgnąć opinii Zarządu Oddziału, do którego członek należy. W każdym przypadku Decyzja Zarządu Głównego wymaga pisemnego uzasadnienia.
2. Od decyzji Zarządu Głównego członkowi, w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem, przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów. Odwołanie złożone po tym terminie nie odnosi skutków prawnych.

§ 27
1. Członek wykreślony lub wykluczony może ubiegać się o członkostwo w Stowarzyszeniu nie wcześniej niż po upływie 24 miesięcy od ustania członkostwa.
2. Członek wykluczony na podstawie § 25 pkt 1 statutu może być przywrócony w prawach członkowskich o ile w terminie 6 miesięcy od daty ustania członkostwa ureguluje zaległą składkę i wystąpi z wnioskiem o przywrócenie go w prawach członka. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Zarząd Główny.