Statut

Spis treści

 

Rozdział VI

Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 61

1.Majatek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawa majątkowe na dobrach niematerialnych, finansowe składniki majątku trwałego oraz fundusze.
2.Na fundusze stowarzyszenia składają się;
1/ wpływy ze składek członkowskich,
2/ dochody z majątku Stowarzyszenia,
3/ dochody z prowadzonej przez stowarzyszenie działalności gospodarczej,
4/ środki pochodzące z darowizn, spadków, zapisów i dotacji przyjmowanych przez Stowarzyszenie z zachowaniem obowiązujących przepisów.
§ 62

1.W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, w tym dotyczące nieruchomości
2.Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Głównego, tj. Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika.
3. Inne osoby niż wymienione w ust. 2 mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Główny.

§ 63
1.Stowarzyszenie finansuje swą działalność ze:

1/ składek członkowskich .
2/ darowizn, spadków , zapisów, dotacji.
3/ eksploatacji majątku ruchomego i nieruchomości, praw na dobrach niematerialnych będących własnością Stowarzyszenia lub użytkowanych przez Stowarzyszenie.
4/ wpływów z działalności gospodarczej.
2. Prawo dysponowania i zarządzania majątkiem Stowarzyszenia posiada Zarząd Główny. Zarząd Główny może przekazać prawo do zarządzania częścią majątku Stowarzyszenia na Zarządy Oddziałów lub pełnomocników.
3. Zarząd Główny może zaciągać zobowiązania i rozporządzać prawami do wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Delegatów Oddziałów. Zbycie nieruchomości w każdym wypadku wymaga uchwały Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów.
4. Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia określa Regulamin Budżetowy uchwalony przez Zarząd Główny.