Statut

Spis treści

 

WŁADZE NACZELNE

§ 31
1. Walne Zebranie Delegatów Oddziałów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Delegatów Oddziałów może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. W Walnym Zebraniu Delegatów Oddziałów biorą udział:
1/ z głosem stanowiącym – delegaci Oddziałów wybrani przez Walne Zebrania Oddziałów spośród swoich członków w proporcji 1 delegat na 25 członków Oddziału; przy czym za spełnienie warunku 25 członków uznaje się każde rozpoczęte 25,
2/ z głosem doradczym – członkowie Zarządu Głównego, członkowie Głównej Komisji Rewizyj-nej, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego.
3/ z głosem doradczym – członkowie honorowi , wspierający zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zebranie Delegatów Oddziałów.
4. Postanowienia ust. 3 pkt 2 nie wyłącza prawa osób w nim wymienionych do głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Delegatów Oddziałów jeżeli zostali oni wybrani na delegatów Oddziałów, do których należą.
5. Delegaci wybierani są na całą kadencję władz naczelnych Stowarzyszenia

§ 32
Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów oprócz innych spraw przewidzianych statutem, należy:
1/ określenie długofalowych kierunków i programów działania Stowarzyszenia, przygotowanych przez Zarząd Główny,
2/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, za okres kadencji oraz udzielanie Zarządowi Głównemu absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
3/ wybór i odwołanie przed upływem kadencji Prezesa Stowarzyszenia oraz członków Zarządu Głównego, członków Głównej Komisji Rewizyjnej, członków Sądu Koleżeńskiego,
4/ ustalanie wysokości składek członkowskich,
5/ zatwierdzanie regulaminów działania władz Stowarzyszenia jeżeli obowiązek taki wynika z innych postanowień statutu,
6/ nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
7/ określenie wysokości kwoty, do której Zarząd Główny może zaciągać zobowiązania lub wartości praw, którymi może rozrządzać bez zgody Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów (jednorazowo lub łącznie jeżeli dotyczy to transakcji powiązanych ze sobą przedmiotowo )
8/ wyrażanie zgody na zbycie przez Zarząd Główny nieruchomości Stowarzyszenia, lub zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenia prawem, ponad kwotę o której mowa pkt 7,
9/ zmiana statutu,
10/ podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku
11/ rozpatrywanie wszelkich spraw postawionych w porządku obrad przez Zarząd Główny lub zgłoszonych w trybie § 35 ust. 2 przez Główną Komisję Rewizyjną, Zarządy Oddziałów lub członków Stowarzyszenia.

§ 33
1.Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Oddziałów odbywa się co trzy lata.

Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Oddziałów ma charakter sprawozdawczo-wyborczy i jest poświęcone w szczególności sprawom wymienionym w § 32 pkt 1,2,3,4,6,7 oraz innym wymienionym w § 32 jeżeli zostały umieszczone w porządku obrad.

2.Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Oddziałów zwołuje Zarząd Główny, a w przypadku nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie 3 miesięcy od upływu trzech lat od poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów, prawo zwołania przysługuje Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 34
1.Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Oddziałów zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na pisemne żądania Komisji Rewizyjnej lub nie mniej niż 100 członków ( zwyczajnych, honorowych ) Stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Oddziałów, Zarząd Główny ma obowiązek zwołać w terminie 30 dni, licząc od dnia zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust.1.

3.W przypadku nie zwołania przez Zarząd Główny Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów w przewidzianym terminie, prawo zwołania przysługuje Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 35
1.O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów organ je zwołujący ma obowiązek powiadomić Zarządy Oddziałów oraz osoby i podmioty wskazane w § 31 ust. 3 pkt 2-3 listami poleconymi wysłanymi min. na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów.
2.Główna Komisja Rewizyjna, Zarządy Oddziałów oraz członkowie ( zwyczajni i honorowi ) w liczbie minimum 25 mają prawo zgłaszać na ręce Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia sprawy do umieszczenia w ostatecznym porządku obrad. Termin składania w/w wniosków upływa na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów.

§ 36
1.Walne Zebranie Delegatów Oddziałów jest zdolne do podejmowania uchwał jeżeli uczestniczy w nim min. połowa wybranych zgodnie z § 31 ust. 3 pkt 1 delegatów Oddziałów.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że statut przewiduje surowsze warunki podejmowania określonych uchwał.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach wyboru i odwołania władz Stowarzyszenia albo na wniosek minimum połowy delegatów uprawnionych do głosowania.
4. Każdemu uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos.

§ 37
1. Obradom Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów przewodniczy Przewodniczący zebrania wybrany na początku zebrania przez członków biorących w nim udział. Przebieg zebrania jest protokołowany przez osobę(-y) wskazane przez Przewodniczącego. Protokół podpisuje Przewodniczący i protokolant.
2.Walne Zebranie Delegatów Oddziałów prowadzi obrady wg reguł, które przyjęło. Zebranie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad.

§ 38
Zarząd Główny jest naczelną władzą wykonawczą Stowarzyszenia.

§ 39
1.W skład Zarządu Głównego wchodzą: Prezes Stowarzyszenia, Prezesi Oddziałów, 12 członków wybieranych spośród członków Stowarzyszenia.
2.Zarząd Główny konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu i wybiera ze swego grona: 2 Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika i jego zastępcę oraz 3 członków Prezydium.

§ 40
1.Zarząd Główny, oprócz innych spraw przewidzianych statutem, kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia, a w szczególności:
1/ wykonuje uchwały Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów,
2/ reprezentuje Stowarzyszenia w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych,
3/ koordynuje działalności Oddziałów,
4/ zarządza majątkiem Stowarzyszenia, w tym zaciąga zobowiązania i rozporządza prawami majątkowymi z ograniczeniami przewidzianymi w niniejszym statucie,
5/ podejmuje decyzje o przystąpieniu do krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń lub decyzje o uczestnictwie w innych powiązaniach organizacyjno – prawnych, o których mowa w § 6 statutu.
6/ uchwala preliminarz budżetowy na każdy rok kalendarzowy swojej kadencji i prowadzi gospodarkę finansową Stowarzyszenia zgodnie z tym preliminarzem,
7/ przyjmuje i zatwierdza na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej roczne sprawozdanie finansowe, 8/ zatwierdza regulaminy Oddziałowych Władz Stowarzyszenia.

2. Pracami Zarządu Głównego kieruje Prezydium, w skład którego wchodzą Prezes Stowarzy-szenia , Wiceprezesi Stowarzyszenia, Sekretarz, Skarbnik i jego zastępca oraz 3 członków.
3.Zarząd Główny działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zawierającego w szczególności: podział pracy i kompetencji w Zarządzie Głównym i Prezydium oraz zasady zwoływania i odbywania posiedzeń.

§ 41
1.Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.
2.Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu Głównego, w tym Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika lub jego zastępcy. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa, a w przypadku jego nieobec-ności głos Wiceprezesa.
3.W posiedzeniach Zarządu Głównego maja prawo brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone, w szczególności członkowie innych władz Stowarzyszenia, doradcy, eksperci.
W przypadku gdy Główna Komisji Rewizyjna wyrazi wolę uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu Głównego, Zarząd Główny ma obowiązek zaprosić na posiedzenie Przewodniczącego Komisji i innych jej członków.

§ 42
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie 2 członków Zarządu, w tym jednym z nich musi być Prezes lub Wiceprezes, z zastrzeżeniem postanowień § 63 ust. 2 statutu.

§ 43
1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Do zadań i kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1/ kontrolowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia, w szczególności:
a/ kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
b/ kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobu zarządzania tym majątkiem przez Zarząd Główny,
2/ kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów przez Zarząd Główny i Zarządy Oddziałów,
3/ przedstawianie Zarządowi Głównemu i Zarządom Oddziałów uwag i wniosków,
4/ składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Delegatów Oddziałów,
5/ przedstawianie Walnemu Zebraniu Delegatów Oddziałów wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu i Zarządom Oddziałów,
6/ przedstawianie zarządowi Głównemu wniosku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego,
7/ wykonywanie innych czynności przewidzianych w statucie
3. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Oddziałowych Komisji Rewizyjnych przedstawienia sprawozdań z przeprowadzonych kontroli oraz polecać im dokonanie kontroli.

§ 44
1.Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Delegatów Oddziałów.
2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
3. Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, określającego w szczególności sposób wykonywania przez nią kontroli oraz zasady zwoływania posiedzeń.
4.Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego lub sekretarza; w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności głos sekretarza.

§ 45
1.Sąd Koleżeński rozstrzyga spory pomiędzy członkami Stowarzyszenia dotyczące norm współżycia koleżeńskiego lub etyki zawodowej.

2.Sąd Koleżeński składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Delegatów Oddziałów.
3. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego są bezwzględnie wiążące dla wszystkich członków Stowarzyszenia, których dotyczą oraz dla Zarządu Głównego, który jest zobowiązany do egzekwowania uchwał Sądu Koleżeńskiego.
4. W przypadku uchylania się członka Stowarzyszenia od wykonania orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, Sąd Koleżeński może wnieść do Zarządu Głównego o zawieszenie go w prawach członka do czasu wykonania postanowień Sądu.
5.Tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa uchwalony przez Walne Zebranie Delegatów Oddziałów regulamin.
6.Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów na następujących zasadach :
A/ osoba zainteresowana składa odwołanie za pośrednictwem Prezydium Zarządu Głównego w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia Sądu Koleżeńskiego;
B/ jeżeli w wyżej wymienionym terminie nie wpłynie do Prezydium Zarządu Głównego odwołanie, orzeczenie Sądu Koleżeńskiego staje się prawomocne.

§ 46
1.Członkostwo w naczelnych władzach Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1/ upływu kadencji,
2/ ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
3/ pisemnego zrzeczeniu się udziału w tych władzach,
4/odwołania przez Walne Zebranie Delegatów Oddziałów; w przypadku Prezesów Oddziałów i członków Zarządu Głównego wybieranych spośród członków Oddziału również ich odwołania przez Walne Zebranie Członków Oddziału.
2. Na miejsce członków Naczelnych Władz Stowarzyszenia, których członkostwo ustało przed upływem kadencji, wchodzą do końca kadencji osoby dokooptowane ( prawo kooptacji służy organowi, którego skład osobowy uległ zmniejszeniu ) , z tym jednak, że liczba dokooptowanych członków nie może być większa od 1/3 członków z wyboru.

§ 47
1.Do realizacji działalności organizacyjnej, gospodarczej, administracyjnej Stowarzyszenia powołuje się Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
2.Organizację i zakres czynności Biura określa Zarząd Główny uchwalając w tym celu Regulamin Biura Zarządu Głównego Stowarzyszenia.