Komunikat kwiecień 2022

Zarząd Oddziału Szczecińskiego SHS zwołuje wybory.

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się na 12 kwietnia 2022 w siedzibie MNS, Wały Chrobrego 3, w Sali konferencyjnej; godz. 18.00 – pierwszy termin, godz. 18.15 – drugi termin).

Porządek Zebrania będzie następujący:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-wyborczego ( Prezes Zarządu Oddziału kol.Lech Karwowski)
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Wybór Protokolanta
4. Przyjęcie porządku dziennego
5.Powołanie Komisji do odczytania protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego (2 osoby)
6. Sprawozdanie z działalności Oddziału w minionej kadencji
- sekretarz (kol. Ewa Gwiazdowska)
- skarbnik (kol. Małgorzata Gwiazdowska)
7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (kol. Bogdana Kozińska)
8. Powołanie Komisji Wnioskowej
9. Dyskusja nad sprawozdaniami
10. Wniosek Komisji odczytującej Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania o jego przyjęcie
11. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału
12. Wybór Komisji Skrutacyjnej (2 osoby)
13. Wybór nowego Prezesa Zarządu Oddziału
14. Wybór czterech członków Zarządu
15. Wybór Komisji Rewizyjnej /2 osoby/
16. Wybór dwu delegatów i ich zastępców na Walny Zjazd SHS w Warszawie
17. Wolne wnioski
18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego.‍