Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki odbyło się 23 października 2012 r. w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, w sali konferencyjnej w drugim terminie o godz. 17.45 (pierwszy termin o godz. 17.30), zgodnie z następującym porządkiem:

 

 

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza / Protokolanta
 3. Wybór Komisji Skrutacyjno-wyborczej i Wnioskowej
 4. Odczytanie sprawozdania merytorycznego (Prezes) i finansowego (Skarbnik)
 5. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami, głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu
 7. Wybór Prezesa Oddziału
 8. Wybór członków Zarządu
 9. Wybór Komisji Rewizyjnej
 10. Wybór Delegatów Oddziału na Walny Zjazd SHS
 11. Odczytanie projektu uchwały Walnego Zebrania i głosowanie jej przyjęcia
 12. Wolne wnioski
 13. Zamknięcie obrad

 

W Walnym zebraniu wzięło udział 13 członków oddziału (zał. nr 1. protokół Komisji Skrutacyjnej), co zgodnie z § 26 Statutu SHS stanowi kworum zdolne do podejmowania uchwał i skutecznych głosowań wyborczych na Prezesa i członków zarządu oraz pozostałych organów Oddziału.

 

Zebranie otworzył ustępujący Prezes Oddziału kol. Lech Karwowski, który po powitaniu uczestników dokonał wyboru Przewodniczącego Walnego Zebrania. Na Przewodniczącego zgłoszono jedną kandydaturę kol. Janusza Nekanda Trepkę. Kol. Trepka zaproponował by z uwagi na małą liczbę zebranych zrezygnować z wyboru sekretarza, a protokół może sporządzić sam na podstawie notatek robionych w trakcie prowadzenia obrad, zebrani propozycję przyjęli. W głosowaniu jawnym przyjęto kandydaturę i kol. Janusz Nekanda Trepka przejął prowadzenie zabrania i przystąpił do wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej. Z powodu małej liczby zebranych zaproponowano jednoosobową komisję skrutacyjną, która będzie ponadto pełnić obowiązki komisji wyborczej, natomiast notowanie wniosków i przygotowanie projektu uchwały powierzyć Przewodniczącemu Zebrania. Wnioski zostały przegłosowane i przyjęte. Do komisji skrutacyjnej zgłoszono kol. Bogdanę Kozińską, która wyraziła zgodę i została zaakceptowana w głosowaniu jawnym jednomyślnie.

 

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad – sprawozdania Prezesa Oddziału z działalności merytorycznej w upływającej kadencji.

Po odczytaniu sprawozdania przez kol. Lecha Karwowskiego (zał. nr 2.)  Skarbnik Oddziału kol. Michał Dębowski odczytał swoje sprawozdanie (zał. nr 3.), a następnie kol. Małgorzata Gwiazdowska członek Komisji Rewizyjnej odczytała, w imieniu Przewodniczącego Komisji, sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej (zał. nr 4.) i zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

W kolejnym punkcie porządku obrad zebrani przystąpili do dyskusji nad sprawozdaniami. Zebrani nie zgłosili uwag do przedstawionych sprawozdań i przewodniczący zarządził głosowanie nad absolutorium dla ustępujących władz Oddziału. W głosowaniu wzięło udział 13 członków, oddano 11 głosów za udzieleniem absolutorium przy 2 wstrzymujących, tym samym Walne Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 7 – wyboru Prezesa Oddziału.

Zebrani zgłosili jedną kandydaturę kol. Lecha Karwowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. W głosowaniu tajnym 12 głosów poparło przedstawioną kandydaturę przy jednym wstrzymującym i wybrano na Prezesa Oddziału kol. Lecha Karwowskiego.

 

Po krótkim wystąpieniu wybranego Prezesa, który podziękował za zaufanie, wskazał główne kierunki dalszej pracy i zaproponował dalsze działanie Zarządu w dotychczasowym składzie uzupełnionym o kol. Barbarę Ochędowską-Grzelak i kol. Dariusza Kacprzaka. Tym samym zostały zgłoszone kandydatury do nowego Zarządu.

 

Wszyscy zaproponowani kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie i przystąpiono do głosowania tajnego nad składem Zarządu. Skład nowego Zarządu Oddziału został przyjęty jednogłośnie.

 

Następnie przystąpiono do wyborów do Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, do której zgłoszono trzy osoby: kol. Annę Musiał-Gąsiorowską, kol. Małgorzatę Gwiazdowską i kol. Bogdanę Kozińską, która w tym momencie odstąpiła od funkcji Komisji Wyborczej, przekazując ją Przewodniczącemu Zebrania.

W głosowaniu tajnym skład komisji rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie.

 

Kolejny 10 punkt Walnego Zebrania, wybór 2 delegatów na Walny Zjazd delegatów SHS poprowadził Przewodniczący Walnego Zebrania. Zgłoszono dwie kandydatury na delegatów Oddziału: kol. Michała Dębowskiego i kol. Bogdanę Kozińską, którzy w głosowaniu tajnym uzyskali 12 głosów za przy braku sprzeciwu i głosów wstrzymujących. Z uwagi na zapewnienie udziału 2 delegatów ze Szczecina w obradach Walnego Zjazdu zaproponowano, by w razie  przypadków losowych, uniemożliwiających któremuś z wybranych udziału w Walnym Zjeździe,  jako zastępców delegatów wybrać dwie osoby, które z tytułu funkcji i tak muszą być na Walnym Zjeździe i mogą posiadać prawo głosu osoby nieobecnej. Tym samym na zastępców delegatów wybrano Prezesa Lecha Karwowskiego i członka Głównej Komisji Rewizyjnej kol. Janusza Nekanda Trepkę.

 

Po dokonaniu wyborów, nowo wybrany Prezes zgłosił pakiet wniosków do uchwały Walnego Zebrania, które Przewodniczący Zebrania spisał i zaproponował jako treść Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego Oddziału Szczecińskiego SHS.

Uchwała po jej odczytaniu została przegłosowana w głosowaniu jawnym i uzyskała jednogłośną akceptację (zał. nr 5.).

 Na zakończenie Zebrania przewodniczący zapytał o wolne wnioski, które przerodziły się w dyskusję towarzyską kończącą Walne Zebranie.

 

                                               Protokół sporządził i podpisał:

 

                                                                       Przewodniczący Walnego Zebrania

                                                                                  Janusz Nekanda Trepka    

 Szczecin 23 października 2012 r.