SHS O. Górnośląski w Katowicach - Oblicza mecenatu artystycznego na obszarze obecnego województwa śląskiego

Oblicza mecenatu artystycznego na obszarze obecnego województwa śląskiego
sesja naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddziału Górnośląskiego w Katowicach dedykowana Pani Profesor Ewie Chojeckiej,
20-21 kwietnia 2023 roku.

Wszelkie działania o charakterze artystycznym, twórczym potrzebują wsparcia, opieki, finansowania, zleceniodawcy, czyli mecenatu niezależnie od czasu i obszaru, w których powstają. Niejednorodny na przestrzeni stuleci i bardzo zróżnicowany pod wieloma względami (w tym kulturowym i artystycznym) obszar obecnego województwa śląskiego był i jest terenem oddziaływania różnych grup społecznych, politycznych, konfesyjnych, kolekcjonerskich i fundacyjnych mających wpływ zbiorowy, instytucjonalny lub indywidualny, prywatny na kształtowanie się oblicza tutejszego środowiska artystycznego, urbanistycznego, architektonicznego oraz w zakresie szeroko pojętych sztuk wizualnych. Mimo zainicjowanych przez Panią Profesor Ewę Chojecką i prowadzonych od kilkudziesięciu lat wieloaspektowych badań nad zagadnieniami z zakresu historii sztuki i nauk pokrewnych to wciąż pozostają obszary nieznane lub słabo rozpoznane. Nadszedł też czas uporządkowania dotychczasowej wiedzy i wytyczenia nowych kierunków eksploracji.

Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Górnośląski w Katowicach planuje w kwietniu 2023 roku zorganizować sesję naukową zatytułowaną Oblicza mecenatu artystycznego na obszarze obecnego województwa śląskiego, którą pragnie zadedykować Pani Profesor Ewie Chojeckiej.

Podobnie jak, w dotychczas zrealizowanych projektach badawczych organizatorzy celowo zawężają teren do obszaru będącego stałym przedmiotem naszych badań, czyli obecnego kształtu administracyjnego województwa śląskiego. Natomiast nie zamierzamy ograniczać ram czasowych, co pozwoli na uchwycenie różnorodności fundatorów i mecenasów od średniowiecza po XXI wiek. Chcemy przede wszystkim zwrócić uwagę na nie omawiane dotychczas aspekty związane nie tyle z samymi zabytkami czy obiektami artystycznymi, co z osobami, instytucjami, władzą kościelną lub świecką (od monarszej, państwowej po samorządową różnego szczebla), stowarzyszeniami i organizacjami, które w istotny sposób wpływały na kształt oblicza mecenatu artystycznego na interesującym nas terenie województwa śląskiego.

Na zmieniającą się na przestrzeni wieków rolę i funkcję sztuki, jej charakter i kształt nie bez znaczenia pozostawali ci, którzy mieli bezpośredni wpływ na jej finansowanie, używali jej w celach politycznych, propagandowych, społecznych, kulturotwórczych czy estetycznych. Patrząc tylko na dzieje architektury i urbanistyki obserwujemy wiele zmian w tym obszarze od fundacji: królewskich, arystokratycznych, szlacheckich i mieszczańskich, przez przedstawicieli Kościoła, różnych grup wyznaniowych i kongregacji zakonnych, po władze państwowe, municypalne, instytucje społeczne, towarzystwa naukowe, ośrodki akademickie, różnego rodzaju fundacje i organizacje oraz osoby prywatne. To dzięki ich staraniom i wysiłkom powstały m.in.: średniowieczne i nowożytne kościoły i założenia klasztorne, zamki, pałace, dwory, ratusze, budynki użyteczności publicznej, XIX-wieczne budownictwo oświatowe, transportowe i industrialne z całym bagażem XX- i XXI-wiecznych przekształceń i poszukiwaniem nowych funkcji, wreszcie nowoczesna architektura akademicko-naukowa oraz sektora bankowości, usług i do celów kulturalnych. Podobną dynamikę zmian w zakresie mecenatu możemy zaobserwować we wszystkich innych dyscyplinach sztuk plastycznych i wizualnych.

Zależy nam aby ważnym elementem sesji stała się działalność naukowa, popularyzatorska i promotorska prof. Ewy Chojeckiej, twórczyni Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, inicjatorce samodzielnego Oddziału Górnośląskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, aktywnej propagatorce idei reaktywowania Muzeum Śląskiego w Katowicach oraz współpomysłodawczyni tzw. spotkań roboczych polskich i niemieckich badaczy debatujących nad wspólnym dziedzictwem. Wszystkie aktywności Pani Profesor to przecież różne oblicza współcześnie pojmowanego mecenatu artystyczno-naukowego.
Mamy nadzieję, że podjęte na sesji zagadnienia pozwolą z nowej perspektywy spojrzeć na oblicze artystycznego mecenatu na obszarze obecnego województwa śląskiego.

Zgłoszenia tematu wraz z abstraktem (do 1200 znaków) i afiliacją prosimy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie 15 grudnia 2022 roku do Zarządu Oddziału Górnośląskiego SHS: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Organizatorzy przewidują druk artykułów w formie recenzowanych studiów z historii sztuki.